• Eng
  • Қаз

ХАБАРШЫ «Психология» сериясы

     ҚазҰПУ-дың "Хабаршы" ғылыми журналы."Психология" сериясы Қазақстан Республикасының Мәдениет және ақпарат министрлігінде 2009 жылғы 8 мамырда №10103-Ж тіркелді. Білім және ғылым саласындағы бақылау комитетінің шешімі негізінде (2003 ж.26 маусымдағы №433-3 ж бұйрық) ҚазҰПУ хабаршысы. "Психология" сериясы психологиялық ғылымдар бойынша диссертациялардың негізгі ғылыми нәтижелерін жариялауға арналған басылымдар тізіміне енгізілген.Журнал "Мемлекеттік Ұлттық Ғылыми-Техникалық Сараптама Орталығы" АҚ (ҰМҒТСО) дерекқорына кіреді және қазақстандық дәйексөз алу базасы бойынша нөлдік емес импакт факторы бар (КазБЦ) (ҚР https://nauka.kz/page.php?page_id=795&lang=1&impact_year=2018

 

Контакты

050010, г. Алматы,  ул. Толе би, 31 ,   КазНПУ им. Абая

Кафедра  Общей  и  прикладной психологии

Ответственный секретарь: Жигитбекова Бакыт Дастановна

кандидат психологических наук , ассоциированный профессор

тел: 8-701-358-99-05